Integriteit

Dit hoort op een heel natuurlijke manier bij transparantie. Dat wil voor ons zeggen dat zaken worden overwogen vanuit maatschappelijk en lokaal belang en dat dit aan de inwoners goed uit te leggen moet zijn. Bij integriteit staan persoonlijke of partijpolitieke belangen niet primair. Ook worden we niet door provinciale of landelijke partijbelangen gestuurd of gehinderd.

aftrap
Fractieleden-Nieuw-Democratisch-Zeist

Transparantie

Als gemeentebestuur moet je maximale openheid geven en moeten alle belangen zichtbaar op tafel liggen. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers bij het besturen van Zeist.

Verantwoordelijk

Democratie moet voorkomen dat groepen worden uitgesloten. Daarom is het essentieel dat burgers en bedrijven medeverantwoordelijk worden voor wat er in de gemeente gebeurt om te komen tot een betere maatschappij. Politiek, het vertegenwoordigen van uw belangen in de besluitvorming, is geen beroep maar een roeping. Hierin past terughoudendheid en be-scheidenheid, maar ook initiatief. Blok- en coalitievorming werken ongewenste uitsluiting in de hand en kunnen dus schadelijk zijn. Raadsleden moeten daarom over alle kwesties in openheid en vrijheid kunnen overleggen en besluiten, zonder een keurslijf van coalitieakkoorden, fractiediscipline of persoonlijke ambitie.

Bestuur-Nieuw-Democratisch-Zeist
images4.persgroep

Ondernemend

NieuwDemocratischZeist wil burgers en ondernemers van Zeist ondersteunen om te kunnen ondernemen. NieuwDemocratischZeist wil de economie bevorderen en mensen betrekken bij een actieve samenleving, waar nodig ondersteund door leerwerktrajecten.

Sociaal

NieuwDemocratischZeist wil naar een vernieuwende sociale samenleving en wil daar de komende jaren inhoud aan geven. Burgers en bedrijven zijn daarbij betrokken. In zo’n samenleving staat de mens centraal, niet als individu, dat zijn recht opeist, maar als een onderdeel van de samenleving, die zich ontplooit, rekening houdend met zijn medemensen. Daarin zijn sociale gelijkwaardigheid, diversiteit en gelijke behandeling uitgangspunt. Er heerst een klimaat van solidariteit en saamhorigheid. Voor ons is participeren en betrokken zijn als actief burger vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is er voor mensen die dat nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en anderszins hulpbehoevenden, een sociaal vangnet nodig. De Zeister samenleving kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. In een sociale samenleving voelen burgers zich veilig en gewaardeerd.

PUM12_Zeist-Sociaal-Busvervoer
groenonderhoud

Groenbehoud

Groen is een belangrijk uitgangspunt voor onze partij. Zeist is een mooie groene gemeente en dat willen wij beschermen. Dit komt vooral naar voren in onze standpunten bij bouwen, wonen en bomenbeleid.

Duurzaamheid

Voor NieuwDemocratischZeist komt duurzaamheid niet voort uit blind politiek idealisme; wij kiezen voor een realistisch duurzaam beleid waarin we burgers en gemeente betrekken in een gezamenlijke visie op de toekomst van Zeist. Duurzaamheid geldt niet alleen voor hoe we omgaan met natuurschoon of energie, maar betreft ook de sociale samenhang en het ondernemerschap. Duurzaamheid vanuit sociale en culturele diversiteit betekent samen werken aan een prettige en veilige gemeente, waar het voor een ieder en voor elke generatie goed wonen, werken en leven is. Duurzaam besturen van de gemeente Zeist betekent voor ons dat actief burgerschap wordt aangemoedigd en dat de Zeister burgers zich betrokken kunnen voelen bij het beleid. Wij vinden dat het potentieel dat onder de Zeister bevolking aanwezig is goed benut moet worden.

zonnepanelen

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van NieuwDemocratischZeist? 
Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Steun ons en doneer of word lid

Verkiezingscampagnes voeren kost veel energie en geld. Help mee aan de volgende klinkende overwinning, doneer hier of word lid!

Word lid